sb影院

sb影院

然此证肺中成疮者,十之一二,肺中腐烂者,十之八九。继又兼服薯蓣粥,作点心用之,渐渐全愈。

草木烧化,其碱味皆归灶心土中。幸今秋自周小农处购得《衷中参西录》,阅至吐衄方补络补管汤,知为治仆病的方。

世之能针灸者,间有知刺其处者,而或刺鼻准之尖,或刺鼻柱中间,又多不能刺其正穴。自午至暮,连进二剂,共服药四次,翌日精神清爽,能进饮食,半日进食五次,犹饥而索食。

 癸亥十月下旬,忽患头疼甚剧,已三日矣,族叔来舍,俾生往诊。 一日夜四五次,迁延半载,以为无药可治。

其气短不足以息,因而努力呼吸,有似乎喘;喉干作渴;心中满闷怔忡;其脉甚沉微。若取其鲜者十余枚捣烂,开水冲服,治吐衄之因热者甚效。

答曰∶胁为肝之部位,胁下胀疼者,肝气之横恣也,原当用泻肝之药,又恐与大气下陷者不宜。寒者去知母,加乌附子数钱。

Leave a Reply